Skip to main content

Shurangama Mantra in Sanskrit (Chú Lăng Nhiêm - Phạn Âm)

Movies Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Video
movies
eye 1,763
favorite 0
comment 0
Community Audio
audio
eye 166
favorite 0
comment 0
Community Audio
by Ven Chan Master Hsuan Hua, Shakyamuni, Anonymous American Buddhist Monk of Chinese Tibetan Traditions
audio
eye 2,026
favorite 1
comment 0
Source: Commentaries on Shurangama Sutra Mantra Taisho No. T 945 by diverse Buddhist Monks and Nuns such as Ven. Chan Zen Tripitaka Master Hsuan Hua (Xuan Hua) of the City of 10,000 Buddhas (Dharma Realm Buddhist Association - www.DRBA.org), Venerable Dharma Master Hsu Fa of the Ching Dynasty, Namo Shurangama Tripitaka-Charya Venerable Master Arya Nagarguna, Venerable Tang Dynasty Sanskrit to Chinese Translator Dharma Master Shramana Paramiti, reviewer Dharma Master Shramana Meghashikara, certifier Shramana Hwai Di and editor disciple Fang Yung, Hsu Yun (Xu yun), Bhikshuni translator Heng Ch'ih (Heng Chr), Heng Tao and other translators of the Buddhist Text Translation Society (www.BTTSonline.org), an Anonymous American Buddhist Monk of the Tibetan and Chinese Mahayana Tradition www.Shurangama.com, Namo@Shurangama.com; Namo Chandragomin's ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana. The fifth century A.D. sagely Indian Buddhist Upasaka Pandit Chandragomin from Nalanda Monastic University wrote three commentaries and one Sadhana (Puja ceremony) on the Shurangama Mantra in Sanskrit: It is still extant in its Tibetan form in the Peking Edition No. 3904, 3905, 3916 and 3917 of the Tibetan Tripitaka Tangyur as the ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana (P.E. 3905). The Tibetan name for Chandragomin's Shurangama Mantra Sadhana is hphags-pa de-bshin-gsegs-pahi gtsug-tor-nas byun-bahi gdugs dkar-mo-can gshan-gyis mi-thub-pa phyir bzlog-pa shes-bya-bahi gzuns kyi sgrub-thabs. (Source: Indian Buddhist Pundits - from the Jewel Garland of Buddhist History, (Tibetan title: Chos-'byung-zin-bris-nor-bu 'phreng-ba compiled Tibetan Masters), translator Lobsang Norbu Tsonawa, Dharamsala, India: Library of Tibetan Works and Archives (LTWA), 1985, Revised Edition 2005: p. 102, ISBN 81-85102-42-2) The main source is the Tripitaka Sutra, Shastra and Vinaya teachings (as found in the scripture storehouse of the Indian Sanskrit-Siddham, Chinese, Tibetan and Japanese traditions of the Nalanda Tradition of ancient Nalanda University) of Shakyamuni Buddha, and his Arya Sagely Bodhisattva Bhikshu Monk and Upasaka disciples. These Dharma Master teachers include Arya Venerables Nagarjuna, Ashvaghosha, Aryasura, Kumarajiva, Shantideva, Chandrakirti, Chandragomin, Vasubandhu, Asanga, Hui Neng, Atisha, Kamalashila, Dharmarakshita, Tsong Khapa, Thogme Zangpo, Patanjali, Sushruta, Charaka, Vagbhata, Nichiren, Hsu Yun, Hsuan Hua, Shen Kai, Tenzin Gyatso, Kyabje Zopa, Ajahn Chah, Vasant Lad, and other modern day masters. All of these above teachers thinking has influenced these Buddhist MP3 audio recordings Dharma talks. Main source is the: Namo "Sutra of the Foremost Shurangama at the Great Buddha's Summit Concerning the Tathagata's Secret Cause of Cultivation, His Certification to the Complete Meaning and all Bodhisattvas' Myriad Practices." Also called Namo Shurangama Tathāgatoṣṇīṣa-Sitātapatrā (सितातपत्रा) Mantra Dharani Om namaḥ śrī-sarva-buddha-bodhisattvebhyaḥ ॐ नमः श्रीसर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः। Śūraṃgama-sūtra - Namo Shǒu lèngyán jīng 首楞嚴經 - Namo ārya-sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitāta-patrā-nāma-parājitā pratyaṅgirā mahā-vidyā-rājñī samāptā - Om Namo Shurangama Sutra-Mantra - Om Namo Léngyán jīng 棱嚴經 (Taisho number T 945) - A Zen -Chan and Tantric Mantra Tantra Sutra scripture translated by Paramiti (Pāramiti 般刺蜜帝) in 705 A.D.; v. 首楞嚴經 - Namo Uṣṇīṣavijayādhāraṇī - Namo Fódǐng zūnshèng tuóluóní jīng - Namo Sarvatathāgataoṣṇīṣaśitātapatrā-nāmāparājitā-mahāpratyaṅgirā-mahāvidyārājñī-nāma-dhāraṇī - Om Namo Dà fódǐng rúlái fàngguāng Xīdáduōbōdáluó tuóluóní 大佛頂如來放光悉憺多鉢憺陀羅尼 - Namo Dhāraṇī of Śitātapatra - Namo Great Corona of All Tathāgatas, Radiating Light [Namo The Great Queen of Vidyā called Aparājitā]. Tibetan version is: To.590/985, P.202/610 (['phags pa] De bshin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can shes bya ba gshan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo)) Siddhaya, Swaha Maha Siddhaya Swaha.
Community Audio
audio
eye 1,987
favorite 0
comment 0
Source: Commentaries on Shurangama Sutra Mantra Taisho No. T 945 by diverse Buddhist Monks and Nuns such as Ven. Chan Zen Tripitaka Master Hsuan Hua (Xuan Hua) of the City of 10,000 Buddhas (Dharma Realm Buddhist Association - www.DRBA.org), Venerable Dharma Master Hsu Fa of the Ching Dynasty, Namo Shurangama Tripitaka-Charya Venerable Master Arya Nagarguna, Venerable Tang Dynasty Sanskrit to Chinese Translator Dharma Master Shramana Paramiti, reviewer Dharma Master Shramana Meghashikara, certifier Shramana Hwai Di and editor disciple Fang Yung, Hsu Yun (Xu yun), Bhikshuni translator Heng Ch'ih (Heng Chr), Heng Tao and other translators of the Buddhist Text Translation Society (www.BTTSonline.org), an Anonymous American Buddhist Monk of the Tibetan and Chinese Mahayana Tradition www.Shurangama.com, Namo@Shurangama.com; Namo Chandragomin's ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana. The fifth century A.D. sagely Indian Buddhist Upasaka Pandit Chandragomin from Nalanda Monastic University wrote three commentaries and one Sadhana (Puja ceremony) on the Shurangama Mantra in Sanskrit: It is still extant in its Tibetan form in the Peking Edition No. 3904, 3905, 3916 and 3917 of the Tibetan Tripitaka Tangyur as the ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana (P.E. 3905). The Tibetan name for Chandragomin's Shurangama Mantra Sadhana is hphags-pa de-bshin-gsegs-pahi gtsug-tor-nas byun-bahi gdugs dkar-mo-can gshan-gyis mi-thub-pa phyir bzlog-pa shes-bya-bahi gzuns kyi sgrub-thabs. (Source: Indian Buddhist Pundits - from the Jewel Garland of Buddhist History, (Tibetan title: Chos-'byung-zin-bris-nor-bu 'phreng-ba compiled Tibetan Masters), translator Lobsang Norbu Tsonawa, Dharamsala, India: Library of Tibetan Works and Archives (LTWA), 1985, Revised Edition 2005: p. 102, ISBN 81-85102-42-2) The main source is the Tripitaka Sutra, Shastra and Vinaya teachings (as found in the scripture storehouse of the Indian Sanskrit-Siddham, Chinese, Tibetan and Japanese traditions of the Nalanda Tradition of ancient Nalanda University) of Shakyamuni Buddha, and his Arya Sagely Bodhisattva Bhikshu Monk and Upasaka disciples. These Dharma Master teachers include Arya Venerables Nagarjuna, Ashvaghosha, Aryasura, Kumarajiva, Shantideva, Chandrakirti, Chandragomin, Vasubandhu, Asanga, Hui Neng, Atisha, Kamalashila, Dharmarakshita, Tsong Khapa, Thogme Zangpo, Patanjali, Sushruta, Charaka, Vagbhata, Nichiren, Hsu Yun, Hsuan Hua, Shen Kai, Tenzin Gyatso, Kyabje Zopa, Ajahn Chah, Vasant Lad, and other modern day masters. All of these above teachers thinking has influenced these Buddhist MP3 audio recordings Dharma talks. Main source is the: Namo "Sutra of the Foremost Shurangama at the Great Buddha's Summit Concerning the Tathagata's Secret Cause of Cultivation, His Certification to the Complete Meaning and all Bodhisattvas' Myriad Practices." Also called Namo Shurangama Tathāgatoṣṇīṣa-Sitātapatrā (सितातपत्रा) Mantra Dharani Om namaḥ śrī-sarva-buddha-bodhisattvebhyaḥ ॐ नमः श्रीसर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः। Śūraṃgama-sūtra - Namo Shǒu lèngyán jīng 首楞嚴經 - Namo ārya-sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitāta-patrā-nāma-parājitā pratyaṅgirā mahā-vidyā-rājñī samāptā - Om Namo Shurangama Sutra-Mantra - Om Namo Léngyán jīng 棱嚴經 (Taisho number T 945) - A Zen -Chan and Tantric Mantra Tantra Sutra scripture translated by Paramiti (Pāramiti 般刺蜜帝) in 705 A.D.; v. 首楞嚴經 - Namo Uṣṇīṣavijayādhāraṇī - Namo Fódǐng zūnshèng tuóluóní jīng - Namo Sarvatathāgataoṣṇīṣaśitātapatrā-nāmāparājitā-mahāpratyaṅgirā-mahāvidyārājñī-nāma-dhāraṇī - Om Namo Dà fódǐng rúlái fàngguāng Xīdáduōbōdáluó tuóluóní 大佛頂如來放光悉憺多鉢憺陀羅尼 - Namo Dhāraṇī of Śitātapatra - Namo Great Corona of All Tathāgatas, Radiating Light [Namo The Great Queen of Vidyā called Aparājitā]. Tibetan version is: To.590/985, P.202/610 (['phags pa] De bshin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can shes bya ba gshan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo)) Siddhaya, Swaha Maha Siddhaya Swaha.
Community Audio
audio
eye 8,562
favorite 0
comment 0
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Source: Commentaries on Shurangama Sutra Mantra Taisho No. T 945 by diverse Buddhist Monks and Nuns such as Ven. Chan Zen Tripitaka Master Hsuan Hua (Xuan Hua) of the City of 10,000 Buddhas (Dharma Realm Buddhist Association - www.DRBA.org), Venerable Dharma Master Hsu Fa of the Ching Dynasty, Namo Shurangama Tripitaka-Charya Venerable Master Arya Nagarguna, Venerable Tang Dynasty Sanskrit to Chinese Translator Dharma Master Shramana Paramiti, reviewer Dharma Master Shramana Meghashikara, certifier Shramana Hwai Di and editor disciple Fang Yung, Hsu Yun (Xu yun), Bhikshuni translator Heng Ch'ih (Heng Chr), Heng Tao and other translators of the Buddhist Text Translation Society (www.BTTSonline.org), an Anonymous American Buddhist Monk of the Tibetan and Chinese Mahayana Tradition www.Shurangama.com, Namo@Shurangama.com; Namo Chandragomin's ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana. The fifth century A.D. sagely Indian Buddhist Upasaka Pandit Chandragomin from Nalanda Monastic University wrote three commentaries and one Sadhana (Puja ceremony) on the Shurangama Mantra in Sanskrit: It is still extant in its Tibetan form in the Peking Edition No. 3904, 3905, 3916 and 3917 of the Tibetan Tripitaka Tangyur as the ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana (P.E. 3905). The Tibetan name for Chandragomin's Shurangama Mantra Sadhana is hphags-pa de-bshin-gsegs-pahi gtsug-tor-nas byun-bahi gdugs dkar-mo-can gshan-gyis mi-thub-pa phyir bzlog-pa shes-bya-bahi gzuns kyi sgrub-thabs. (Source: Indian Buddhist Pundits - from the Jewel Garland of Buddhist History, (Tibetan title: Chos-'byung-zin-bris-nor-bu 'phreng-ba compiled Tibetan Masters), translator Lobsang Norbu Tsonawa, Dharamsala, India: Library of Tibetan Works and Archives (LTWA), 1985, Revised Edition 2005: p. 102, ISBN 81-85102-42-2) The main source is the Tripitaka Sutra, Shastra and Vinaya teachings (as found in the scripture storehouse of the Indian Sanskrit-Siddham, Chinese, Tibetan and Japanese traditions of the Nalanda Tradition of ancient Nalanda University) of Shakyamuni Buddha, and his Arya Sagely Bodhisattva Bhikshu Monk and Upasaka disciples. These Dharma Master teachers include Arya Venerables Nagarjuna, Ashvaghosha, Aryasura, Kumarajiva, Shantideva, Chandrakirti, Chandragomin, Vasubandhu, Asanga, Hui Neng, Atisha, Kamalashila, Dharmarakshita, Tsong Khapa, Thogme Zangpo, Patanjali, Sushruta, Charaka, Vagbhata, Nichiren, Hsu Yun, Hsuan Hua, Shen Kai, Tenzin Gyatso, Kyabje Zopa, Ajahn Chah, Vasant Lad, and other modern day masters. All of these above teachers thinking has influenced these Buddhist MP3 audio recordings Dharma talks. Main source is the: Namo "Sutra of the Foremost Shurangama at the Great Buddha's Summit Concerning the Tathagata's Secret Cause of Cultivation, His Certification to the Complete Meaning and all Bodhisattvas' Myriad Practices." Also called Namo Shurangama Tathāgatoṣṇīṣa-Sitātapatrā (सितातपत्रा) Mantra Dharani Om namaḥ śrī-sarva-buddha-bodhisattvebhyaḥ ॐ नमः श्रीसर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः। Śūraṃgama-sūtra - Namo Shǒu lèngyán jīng 首楞嚴經 - Namo ārya-sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitāta-patrā-nāma-parājitā pratyaṅgirā mahā-vidyā-rājñī samāptā - Om Namo Shurangama Sutra-Mantra - Om Namo Léngyán jīng 棱嚴經 (Taisho number T 945) - A Zen -Chan and Tantric Mantra Tantra Sutra scripture translated by Paramiti (Pāramiti 般刺蜜帝) in 705 A.D.; v. 首楞嚴經 - Namo Uṣṇīṣavijayādhāraṇī - Namo Fódǐng zūnshèng tuóluóní jīng - Namo Sarvatathāgataoṣṇīṣaśitātapatrā-nāmāparājitā-mahāpratyaṅgirā-mahāvidyārājñī-nāma-dhāraṇī - Om Namo Dà fódǐng rúlái fàngguāng Xīdáduōbōdáluó tuóluóní 大佛頂如來放光悉憺多鉢憺陀羅尼 - Namo Dhāraṇī of Śitātapatra - Namo Great Corona of All Tathāgatas, Radiating Light [Namo The Great Queen of Vidyā called Aparājitā]. Tibetan version is: To.590/985, P.202/610 (['phags pa] De bshin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can shes bya ba gshan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo)) Siddhaya, Swaha Maha Siddhaya Swaha.
Source: Commentaries on Shurangama Sutra Mantra Taisho No. T 945 by diverse Buddhist Monks and Nuns such as Ven. Chan Zen Tripitaka Master Hsuan Hua (Xuan Hua) of the City of 10,000 Buddhas (Dharma Realm Buddhist Association - www.DRBA.org), Venerable Dharma Master Hsu Fa of the Ching Dynasty, Namo Shurangama Tripitaka-Charya Venerable Master Arya Nagarguna, Venerable Tang Dynasty Sanskrit to Chinese Translator Dharma Master Shramana Paramiti, reviewer Dharma Master Shramana Meghashikara, certifier Shramana Hwai Di and editor disciple Fang Yung, Hsu Yun (Xu yun), Bhikshuni translator Heng Ch'ih (Heng Chr), Heng Tao and other translators of the Buddhist Text Translation Society (www.BTTSonline.org), an Anonymous American Buddhist Monk of the Tibetan and Chinese Mahayana Tradition www.Shurangama.com, Namo@Shurangama.com; Namo Chandragomin's ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana. The fifth century A.D. sagely Indian Buddhist Upasaka Pandit Chandragomin from Nalanda Monastic University wrote three commentaries and one Sadhana (Puja ceremony) on the Shurangama Mantra in Sanskrit: It is still extant in its Tibetan form in the Peking Edition No. 3904, 3905, 3916 and 3917 of the Tibetan Tripitaka Tangyur as the ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana (P.E. 3905). The Tibetan name for Chandragomin's Shurangama Mantra Sadhana is hphags-pa de-bshin-gsegs-pahi gtsug-tor-nas byun-bahi gdugs dkar-mo-can gshan-gyis mi-thub-pa phyir bzlog-pa shes-bya-bahi gzuns kyi sgrub-thabs. (Source: Indian Buddhist Pundits - from the Jewel Garland of Buddhist History, (Tibetan title: Chos-'byung-zin-bris-nor-bu 'phreng-ba compiled Tibetan Masters), translator Lobsang Norbu Tsonawa, Dharamsala, India: Library of Tibetan Works and Archives (LTWA), 1985, Revised Edition 2005: p. 102, ISBN 81-85102-42-2) The main source is the Tripitaka Sutra, Shastra and Vinaya teachings (as found in the scripture storehouse of the Indian Sanskrit-Siddham, Chinese, Tibetan and Japanese traditions of the Nalanda Tradition of ancient Nalanda University) of Shakyamuni Buddha, and his Arya Sagely Bodhisattva Bhikshu Monk and Upasaka disciples. These Dharma Master teachers include Arya Venerables Nagarjuna, Ashvaghosha, Aryasura, Kumarajiva, Shantideva, Chandrakirti, Chandragomin, Vasubandhu, Asanga, Hui Neng, Atisha, Kamalashila, Dharmarakshita, Tsong Khapa, Thogme Zangpo, Patanjali, Sushruta, Charaka, Vagbhata, Nichiren, Hsu Yun, Hsuan Hua, Shen Kai, Tenzin Gyatso, Kyabje Zopa, Ajahn Chah, Vasant Lad, and other modern day masters. All of these above teachers thinking has influenced these Buddhist MP3 audio recordings Dharma talks. Main source is the: Namo "Sutra of the Foremost Shurangama at the Great Buddha's Summit Concerning the Tathagata's Secret Cause of Cultivation, His Certification to the Complete Meaning and all Bodhisattvas' Myriad Practices." Also called Namo Shurangama Tathāgatoṣṇīṣa-Sitātapatrā (सितातपत्रा) Mantra Dharani Om namaḥ śrī-sarva-buddha-bodhisattvebhyaḥ ॐ नमः श्रीसर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः। Śūraṃgama-sūtra - Namo Shǒu lèngyán jīng 首楞嚴經 - Namo ārya-sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitāta-patrā-nāma-parājitā pratyaṅgirā mahā-vidyā-rājñī samāptā - Om Namo Shurangama Sutra-Mantra - Om Namo Léngyán jīng 棱嚴經 (Taisho number T 945) - A Zen -Chan and Tantric Mantra Tantra Sutra scripture translated by Paramiti (Pāramiti 般刺蜜帝) in 705 A.D.; v. 首楞嚴經 - Namo Uṣṇīṣavijayādhāraṇī - Namo Fódǐng zūnshèng tuóluóní jīng - Namo Sarvatathāgataoṣṇīṣaśitātapatrā-nāmāparājitā-mahāpratyaṅgirā-mahāvidyārājñī-nāma-dhāraṇī - Om Namo Dà fódǐng rúlái fàngguāng Xīdáduōbōdáluó tuóluóní 大佛頂如來放光悉憺多鉢憺陀羅尼 - Namo Dhāraṇī of Śitātapatra - Namo Great Corona of All Tathāgatas, Radiating Light [Namo The Great Queen of Vidyā called Aparājitā]. Tibetan version is: To.590/985, P.202/610 (['phags pa] De bshin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can shes bya ba gshan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo)) Siddhaya, Swaha Maha Siddhaya Swaha.
Community Audio
audio
eye 64
favorite 0
comment 0
Community Audio
audio
eye 5,136
favorite 5
comment 0
Source: Commentaries on Shurangama Sutra Mantra Taisho No. T 945 by diverse Buddhist Monks and Nuns such as Ven. Chan Zen Tripitaka Master Hsuan Hua (Xuan Hua) of the City of 10,000 Buddhas (Dharma Realm Buddhist Association - www.DRBA.org), Venerable Dharma Master Hsu Fa of the Ching Dynasty, Namo Shurangama Tripitaka-Charya Venerable Master Arya Nagarguna, Venerable Tang Dynasty Sanskrit to Chinese Translator Dharma Master Shramana Paramiti, reviewer Dharma Master Shramana Meghashikara, certifier Shramana Hwai Di and editor disciple Fang Yung, Hsu Yun (Xu yun), Bhikshuni translator Heng Ch'ih (Heng Chr), Heng Tao and other translators of the Buddhist Text Translation Society (www.BTTSonline.org), an Anonymous American Buddhist Monk of the Tibetan and Chinese Mahayana Tradition www.Shurangama.com, Namo@Shurangama.com; Namo Chandragomin's ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana. The fifth century A.D. sagely Indian Buddhist Upasaka Pandit Chandragomin from Nalanda Monastic University wrote three commentaries and one Sadhana (Puja ceremony) on the Shurangama Mantra in Sanskrit: It is still extant in its Tibetan form in the Peking Edition No. 3904, 3905, 3916 and 3917 of the Tibetan Tripitaka Tangyur as the ārya-tathāgatoṣṇīṣa sitātapatrā-parājitā pratyaṅgirā nāma dhāraṇī sādhana (P.E. 3905). The Tibetan name for Chandragomin's Shurangama Mantra Sadhana is hphags-pa de-bshin-gsegs-pahi gtsug-tor-nas byun-bahi gdugs dkar-mo-can gshan-gyis mi-thub-pa phyir bzlog-pa shes-bya-bahi gzuns kyi sgrub-thabs. (Source: Indian Buddhist Pundits - from the Jewel Garland of Buddhist History, (Tibetan title: Chos-'byung-zin-bris-nor-bu 'phreng-ba compiled Tibetan Masters), translator Lobsang Norbu Tsonawa, Dharamsala, India: Library of Tibetan Works and Archives (LTWA), 1985, Revised Edition 2005: p. 102, ISBN 81-85102-42-2) The main source is the Tripitaka Sutra, Shastra and Vinaya teachings (as found in the scripture storehouse of the Indian Sanskrit-Siddham, Chinese, Tibetan and Japanese traditions of the Nalanda Tradition of ancient Nalanda University) of Shakyamuni Buddha, and his Arya Sagely Bodhisattva Bhikshu Monk and Upasaka disciples. These Dharma Master teachers include Arya Venerables Nagarjuna, Ashvaghosha, Aryasura, Kumarajiva, Shantideva, Chandrakirti, Chandragomin, Vasubandhu, Asanga, Hui Neng, Atisha, Kamalashila, Dharmarakshita, Tsong Khapa, Thogme Zangpo, Patanjali, Sushruta, Charaka, Vagbhata, Nichiren, Hsu Yun, Hsuan Hua, Shen Kai, Tenzin Gyatso, Kyabje Zopa, Ajahn Chah, Vasant Lad, and other modern day masters. All of these above teachers thinking has influenced these Buddhist MP3 audio recordings Dharma talks. Main source is the: Namo "Sutra of the Foremost Shurangama at the Great Buddha's Summit Concerning the Tathagata's Secret Cause of Cultivation, His Certification to the Complete Meaning and all Bodhisattvas' Myriad Practices." Also called Namo Shurangama Tathāgatoṣṇīṣa-Sitātapatrā (सितातपत्रा) Mantra Dharani Om namaḥ śrī-sarva-buddha-bodhisattvebhyaḥ ॐ नमः श्रीसर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः। Śūraṃgama-sūtra - Namo Shǒu lèngyán jīng 首楞嚴經 - Namo ārya-sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitāta-patrā-nāma-parājitā pratyaṅgirā mahā-vidyā-rājñī samāptā - Om Namo Shurangama Sutra-Mantra - Om Namo Léngyán jīng 棱嚴經 (Taisho number T 945) - A Zen -Chan and Tantric Mantra Tantra Sutra scripture translated by Paramiti (Pāramiti 般刺蜜帝) in 705 A.D.; v. 首楞嚴經 - Namo Uṣṇīṣavijayādhāraṇī - Namo Fódǐng zūnshèng tuóluóní jīng - Namo Sarvatathāgataoṣṇīṣaśitātapatrā-nāmāparājitā-mahāpratyaṅgirā-mahāvidyārājñī-nāma-dhāraṇī - Om Namo Dà fódǐng rúlái fàngguāng Xīdáduōbōdáluó tuóluóní 大佛頂如來放光悉憺多鉢憺陀羅尼 - Namo Dhāraṇī of Śitātapatra - Namo Great Corona of All Tathāgatas, Radiating Light [Namo The Great Queen of Vidyā called Aparājitā]. Tibetan version is: To.590/985, P.202/610 (['phags pa] De bshin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can shes bya ba gshan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo)) Siddhaya, Swaha Maha Siddhaya Swaha.
Community Texts
by Long Beach Monastery
texts
eye 1,277
favorite 0
comment 0